Fire Alarm

 در این سیستم با کمک دتکتور دود و یا حرارت را تشخیص داده و بیشترین سرعت اعلام خطر می کند که یکی از ایمنی های ساختمان به شمار می رود.

CCTV

سیستم های دوربین مدار بسته

فارسی